افسران - دختر که باشی ...


دختَر که باشی بِهت میخَندن اگه دِلت شهادَت و جَنگ بخواد اونم تو این شرایط...
کیا شهید میشَن؟؟
مدافِعان حرم!
اونایی که عراق و سوریه باشَن!
اونایی که سَربند
کلناعباسَک یازینَب دارن
نه دخترا...
دختر که باشی بهت میگن اربَعین پیاده کربلا رَفتن صلاح نیست...
سَخته،شلوغه...
دُختر که باشی هیئَت و روضه رفتن و مشهد رفَتنت یه جور دیگَست
دختر که باشی و تو مشهد آرزوی یه نِصفه شب حرم رَفتن و تنهایی روبه روی گُنبد نشستن و داری..
دختر که باشی اگه روضه سَنگین بخونن توی جَمعی دست و بالِت بسته ست واسه سَبک شدن..
باید آرووووم تو خودِت بِمیری...
دختر که باشی حَسرت یه جاهایی تنهایی رفتن و همیشه تو دِلت داری..
یه چیزایی واسه دخترا هَمیشه "حسرت" میمونه
اما...
دختر که باشی،
روزی افتخار مادری را داری
که در دامنت قاسم سلیمانی و مصطفی روشن و ابراهیم همت تربیت میکنی..
از دامن زن مرد به معراج رود...

التماس دعا
یاحق.