http://bayanbox.ir/view/3125585620666523668/siayfw5K-535kj.jpg


یکی از کسانی که توفیق ملاقات با امام عصر (عج) را پیدا کرد

و آن حضرت را در حالی ملاقات کرد که بسیار ناراحت بود

 و گریه میکردند.

میگوید:از آن حضرت سوال کردم؛ آقاجان ای سرورم چرا اینقدر گریه میکنید؟

آقا در جواب فرمودند:شیعیان مرا نمیخواهند.

باز پرسیدم:آقاجان، قربانتان بروم اکثر مردم شما را میخواهند و همیشه برای فرج شما دعا میکنند.

آقا فرمودند: از صد نفر یکی از انها از ته قلب برای فرج من دعا میکنند .

اگر شیعیان ایران یک بار برای ظهور من انقلاب میکردند (با هم مرا میخواستند) خداوند ظهور و فرج مرا میرساند.


در اوج تنهایی/صفحه34