گاهــی بایک قطره ،لیـوانی لبریزمیشـود گاهـی بایک کلام ،قلبـی آسوده وآرام میـگیرد گاهـی بایک کلمه ،یک انسان نابود میشـود گاهـی بایک، بی مهری دلـی میشکنـد مواظب بعضی یـک ها باشیـم...

درحالـی که ناچیزنـد،همـه چیزند.....