http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/3/7/13/1457346097961107.jpg


یک جایی همین نزدیکی ها
یک سنگ قبر هست
که رویش نوشته شهید محمد ابراهیم....
و من مدتهاست دلم می خواهد بروم و سر بگذارم و......
و هی حرف بزنم و هی حرف بزنم و ...
حرفهایی را که به کسی نمیشود گفت
حرفهایی که باید به کسی گفت که کاری از دستش بر بیاید
و من می دانم که محمد ابراهیم کاری از دستش بر میآید
چون شنیده ام که شهدا دستشان باز است