اصلا شب را برای با تو بودن خلق کردی ..


و آنها که برای خلوتِ با تو بیدار نبودند ..


تخت خوابیدند ..


نه ..


آنها که با تو خلوت نکردند ..


خواب را در آغوش گرفتند ..