افسران - همه اجرها در گمنامی است.....


اسکناس را دیده ای؟

هر چه تکانش بدهی صدا نمیدهد...

صداها برای پول خرد وسکه است...

آدم هه هم همینند...

دانه درشت هایش بی صدا اند...

گمنام اند

همه اجرها در گمنامی است..........