افسران - میانِ قلب تو نقش بسته عشق و حبِّ عقیله


هزار،هزار، سوال و پیِ جوابِ پلاڪت
چقدر مانده به دیـــدارِ آفتابِ پلاڪت؟

میانِ قلب تو نقش بسته عشق و حبِّ عقیله
اگر چه نامِ "تو" حڪ شد میانِ قابِ پلاڪت